పాటసారి డైరీలోంచి – 3 (విశ్వనాథ్, మణిరత్నం, ముళ్ళపూడి గురించి)

వేటూరి విశ్వనాథ్ గారితో తన పాటల అనుభవాల గురించి, “ఎరక్కపోయి వచ్చాను ఇరుక్కుపోయాను” పాట ఉత్పత్తి గురించి, బాపు-రమణలతో అనుబంధం గురించి, మణిరత్నంతో తన సాన్నిహిత్యం గురించి ఇలా పలువురి సినీప్రముఖులతో తన జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ రాసిన వ్యాసం ఇక్కడ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s