నిత్యం ఏకాంత క్షణమే అడిగా – 1

ఎప్పటినుంచో నేను అనుకున్నది ఒకటి ఉంది – అద్భుతం సినిమాలోని వేటూరి రాసిన “నిత్యం ఏకాంత క్షణమే” పాట గురించి చెప్పాలని. అది ఇన్నాళ్ళకి జరిగి, నేను ఇప్పుడే నవతరంగం లో part-1 పోస్ట్ చేశాను – Part 1

పాటల విశ్లేషణలు సీరియస్‌గానే ఎందుకు ఉండాలని ప్రశ్నించుకుని సరదాగా రాసిన వ్యాసం ఇది. మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తాను. తమిళ పాట గురించి ఎన్నో విషయాలు తెలిపి ఈ వ్యాసం రాయడానికి తోడ్పడిన అవినేని భాస్కర్ గారికి ఈ సందర్భంలో thanks చెప్పుకుంటున్నాను!

మీ కామెంట్లూ అవీ నవతరంగం లోనే రాయగలరు!